Slam och latrin

Slam

Slamtömningen i Gislaveds kommun sköts av entreprenören JRAB på uppdrag av tekniska kontoret.

Slambilar är tunga så det är viktigt att ha en bra väg som håller för belastningen. Avståndet mellan uppställningsplatsen för slambilen och brunnen får inte vara längre än 20 m eftersom sugslangen inte är längre än så. Om avståndet av någon anledning måste vara längre än 20 m kan i undantagsfall extraslang användas mot en tilläggsavgift.

Avgift för slamtömning

Avgift för slamtömning tas ut för fastigheter med enskilt avlopp, fastigheter anslutna till gemensamhetsanläggning och fastigheter anslutna till avloppsförening

Regler för slamtömning

  • En fast avgift per fastighet tas ut av de fastigheter som nämnts ovan.
  • Slamsugning av brunnar och slutna tankar sker en gång per år och är obligatoriskt. Extra slamsugning utöver detta beställs av fastighetsägaren direkt hos entreprenören.
  • Brunnar och slutna tankar ska vara lättillgängliga. Locket ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid tiden för slamtömning. Fastighetsägaren ansvarar för brunnens/den slutna tankens skötsel och underhåll.
  • Kommunen ansvarar för tömning av slamavskiljare åt avloppsföreningar och åt gemensamhetsanläggningar.
  • Räkning för slamtömning skickas ut en gång per år av kommunen. Den samordnas med räkning för sophämtning.

Latrin

Hämtning av latrin sker normalt var 14:e dag. Kärlet som tillhandahålls är en plasttunna med lock. Hämtning av latrinkärl sker i samband med sophämtning. Latrinkärl ska placeras i anslutning till sopkärl och vid farbar väg. Beställning av antal latrinkärl sker en gång per år, vid behov av fler kontakta tekniska kontoret.

Senast ändrad: 2013-07-08 av Emma Krusebrant