Snöskottning och sandning

Tekniska kontoret ansvarar för snöröjning, halkbekämpning och bortforsling av snö på gator, gång- och cykelvägar samt vid busshållplatser och andra allmänna platser inom tätorterna. För halkbekämpning används stenflis eller sand, antingen saltfri eller saltinblandad.

Plogningsordning

Vägar i centrum och större gång- och cykelvägar tillhör det prioriterade vägnätet och dessa plogas först. Vägar och cykelvägar som inte ingår i det prioriterade vägnätet snöröjs endast vardagar 07.00-16.00.

Gångbanor

Fastighetsägare är ansvariga för vinterväghållning av gångbanor intill sin egen fastighet. Gislaveds kommun bjuder på sandningsgrus, det finns att hämta ur sandningslådor vid tekniska kontorets förråd i Gislaved och Smålandsstenar.

Soptunnor och brevlåda

Placera soptunnan i bakkanten på gångbanan vid tömning, ca 1,5 m från kantsten eller, där denna saknas, intill gatans asfaltskant. Brevbäraren ska ha fri passage till brevlådan.

Hinder för snöröjaren

Felparkerade bilar är ett stort hinder för snöröjningen. Plogningen blir ofta sämre utförd och ibland måste den helt avbrytas vilket skapar problem och onödiga kostnader för kommunen och andra trafikanter. Även träd och häckar som växer ut över fastighetsgränsen kan vålla problem vid snöröjningen.

Vad kan du göra för att underlätta


  • se till att gatan är fri från din bil när det är dags för snöröjning
  • se till att grenar som hänger ut från din fastighet över gata under 4,6 meters höjd tas bort
  • se till att grenar som hänger ut från din fastighet över gångbana under 3 meters höjd tas bort

Bortforsling av snö

Bortforsling av snö sker begränsat och utförs i första hand i centrum. Vi forslar vid behov bort snö som skymmer sikten och om det inte finns plats att lägga upp snön. För resten av vägnätet forslas snön endast bort om den hindrar framkomligheten.

Om skador

Skador som orsakas av snöröjningen bör snarast meddelas tekniska kontoret.

Läs mer om hur du gör en felanmälan.

Sist men inte minst: låt våra vinterväghållare få en rimlig chans att hinna med sitt jobb när det kommer mycket snö eller halka.

Senast ändrad: 2014-03-24 av Emma Krusebrant